Regulamin stowarzyszenia zwykłego
pn. Polskie Stowarzyszenie Prawników Biznesu
(„Regulamin”)
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Prawników Biznesu (w skrócie „PSPB”) i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

§3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).

§4
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

§6
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Poprawa jakości polskiego systemu prawa.
2) Inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie prawa,
3) Badanie, analiza i wsparcie w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych z zakresu prawa,
4) Integrowanie i edukowanie środowiska prawniczego.

§8
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) Nieodpłatne tworzenie analiz, opinii i raportów.
2) Organizowanie webinarów, szkoleń i konferencji.
3) Współpracę z władzami administracji publicznej i władzy państwowej w zakresie niezbędnym do realizacji celów Stowarzyszenia.
4) Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
5) Współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

§9
Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§10
1. Nowych członków przyjmuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Deklaracja o wstąpienie do Stowarzyszenia może zostać złożona:
1) Pisemnie – poprzez przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Stowarzyszenia.
2) Elektronicznie – poprzez przesłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§11
1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) złożenia przez członka Przedstawicielowi reprezentującemu oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 1 rok oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku.
4. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.

§12
Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na okres 6 lat.

§13
Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych. Warunkiem ważności uchwał Zebrania Członków jest uprzednie zawiadomienie (pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłoszeniu członkostwa) o posiedzeniu organu, wszystkich członków Stowarzyszenia z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

§14
Do kompetencji Przedstawiciela reprezentującego należy:
1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków.
2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Opracowywanie programów i planów pracy Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie Zebrań Członków.
9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§15
1.Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§16
Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.